Get Adobe Flash player
 Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy 2016. január 1-jével a GPINET Kft. beolvadt a GERANT Kft.-be.

Továbbiakban a GERANT Kft. szolgáltatja a vezeték nélküli Internetet előfizetőink részére változatlan feltételekkel.

Megrendeléssel és kérdésével keressen bennünket irodánkban a 

9721 Gencsapáti Szent Flórián tér 11. szám alatt,

vagy Telefonon a 94/814-900-as számon!

Nyitva Tartás:

Kedd 9-11

Csütörtök 9-11

 

 

Tisztelt Látogató!


Tájékoztatjük, hogy a GPINET Kft. 2016 Január 1-ével beolvadt a GERANT Kft-be.

 

 

 

 

KÖZLEMÉNY

 

Értesítés a kábeltelevíziós és internet Általános Szerződési Feltételek módosulásáról

 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a [szolgáltató] 2013. év október hó 01. napi hatállyal 

módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános 

Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). 

 

A  módosítások  indokául  szolgál  egyrészről  az  Eht.  2013.  évi  CXXI.  törvénnyel  történt  módosítása, 

másrészről a már korábbi időponttól hatályos 6./2011.(X.6.) NMHH rendeletnek és13./2011.(XII.27.) 

NMHH rendeletnek való megfelelés. 

 

Mindezek  alapján  2013.  év  október  hó  01.  napjától  a szolgáltató  mindkét  szolgáltatásra  irányadó 

Általános  Szerződési  Feltételeinek  legfontosabb  változásai  a  következők  és  mely  miatt  az  alábbi 

tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak: 

−  az előfizetőértesítése kötbérfizetésről (6.1.2.4.), 

−  azok a módok, amelyeken a szolgáltató az őt jogszabály szerint terhelőértesítési kötelezettségének 

az előfizetőfelé eleget tehet (6.4.6.4.), 

−  a 6.4.6.4. pont módosítására tekintettel levőtechnikai módosítás (6.4.6.5.), 

−  a 6.1.2.4. pont módosítására tekintettel levőtechnikai módosítás (7.1.7.), 

−  az előfizetői szerződés megszűnésének esetei (9.1.9., 9.1.10.). 

 

Az  internet  ÁSZF  vonatkozásában  a  3.  sz.  mellékletben,  valamint a  4.  sz.  mellékletben  Mbps  vagy 

kbps mértékegységben megadott értékek Mbit/s mértékegységben kerülnek megadásra. 

A  további  módosítások  indokául  szolgálnak  még  az  időközi  felmerült  további  pontosítási  igények, 

valamint  az  üzleti  folyamatokban  és  körülményekben, továbbá  műszaki  feltételekben  bekövetkezett 

lényeges változások. 

 

A  szolgáltató  erre  figyelemmel  egyidejűleg  módosítja  a  kábeltelevízió  és  internet  ÁSZF  4.  sz. 

mellékletei szerinti szolgáltatáscsomagok összetételét és díját. 

A módosítással érintett részek és mellékletek nagy  terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény 

útján  közzétételre,  azonban  minden  előfizetőnk  számára  –  a  4.  sz.  mellékletek  vonatkozó 

szolgáltatásnak  és  szolgáltatási  területnek  megfelelő részét  –  az  esedékes  számlával  együttesen 

eljuttatjuk. 

 

A  GPINET  Kft.  szolgáltatásaira  vonatkozó  Általános  Szerződési  Feltételei  teljes  szövege 

hatálybalépésig  és  azt  követően  is  megtekinthető ügyfélszolgálati  irodánkban,  valamint  a 

www.gpinet.hu weboldalon. 

 

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizetőszámára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, 

az  előfizető az  értesítéstől  számított  15  napon  belül  további  jogkövetkezmények  nélkül  jogosult 

felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizetőa határozott 

időtartamú  előfizetői  szerződést  ilyen  esetben  akkor,  ha  az  előfizetői  szerződést  a  határozott 

időtartamból  eredő kedvezmények  figyelembevételével  kötötte  meg,  és  a módosítás  a  kapott 

kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás akapott kedvezményeket érinti, és az előfizető

felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a 

szerződés  felmondását  követő időszakra  eső kedvezmény  összegét.  Ebben  az  esetben  a  szerződés 

felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási 

időlejártáig jogosult felszámítani. 


Tisztelettel: 


GPINET Kft.